VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup služeb a produktů na webu www.vyzivovypruvodce.cz

Provozovatel:

Ing. Pavla Tomášková  

místem podnikání: Steinerova 735/1, 149 00 Praha

IČO: 745 290 64

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

www.vyzivovypruvodce.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a online produktů prodávající / poskytovatelky Ing. Pavly Tomáškové (dále jen „Poskytovatelka“) prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné na webu www.vyzivovypruvodce.cz, prostřednictvím emailu Poskytovatelky či na dalších internetových službách uvedené Poskytovatelky.

2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

4. Poskytovatelka působí jako nezávislá výživová poradkyně a gastroinženýrka. Poskytovatelka výslovně upozorňuje, že neposkytuje služby nutričního terapeuta a tedy neposkytuje poradenství lidem s onemocněním v oblasti léčebné výživy. Služby Poskytovatelky nejsou zdravotní službou.

 

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

2. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití. 

4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu či služby stanoví.

5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

6. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní stránky či zašle email, je-li tak stanoveno, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.

7. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

8. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky. 

9. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné.

 

III. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. Poskytovatelka informuje, že přístupy ke službám a produktům jsou obvykle poskytovány ve lhůtě 3 dnů od připsání ceny na účet Poskytovatelky.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 7 dnů, není-li stanoveno v popisu služby či produktu jinak).

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny do stanoveného data poskytnutí služby či produktu či do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

5. Poskytovatelka umožňuje úhradu některých svých služeb po částech, pokud to v popisu takové služby (či její ceny) uvede. Poskytovatelka si vyhrazuje vázat úhradu ceny po částech na zpřístupnění určité části služby, k níž se část ceny vztahuje, s tím, že nedojde-li ve stanoveném termínu k úhradě další části ceny služby, nebude další část či části služby nadále zákazníkovi zpřístupněny.

6. V případě, umožní-li Poskytovatelka úhradu některých svých služeb ve splátkách, je zákazník povinen uhradit celou cenu sjednané služby, a to i v případě, pokud se sám z důvodů okolností na své straně rozhodne službu v celém rozsahu nevyužít či využití služby sám ukončil předčasně. V případě hrazení ve splátkách zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě prodlení se splátkou se stává splatnou celá zbývající část ceny služby.

 

IV. Další podmínky

1. Zákazník bere výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě dvou pracovní dnů před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena.

2. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu, klubu, účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či ze vzdělávací akcích vč. online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

4. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit. 

 

V. Dodací podmínky

1. Při koupi on-line kurzu či klubu může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný či bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou, případně bude zákazníkům zpřístupněna skupina na facebooku apod. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

2. Při koupi on-line kurzu, členství, jídelníčku či obdobného poradenství předávaného ve formě písemného materiálu bude zakoupený materiál anebo registrační přístupy, zaslány ve lhůtě stanovené v popisu služby či v potvrzení objednávky na email zákazníka. V případě produktů a služeb, které se stahují z webového prostředí (e-booky, pdf návody apod.), zašle Poskytovatelka zákazníkům odkazy a další přístupové údaje, na jejichž základě jim bude umožněno si zakoupený produkt stáhnout. Podmínkou k zaslání takovýchto odkazů či přístupových údajů je plná úhrada ceny takovéhoto produktu.

3. Online či osobní konzultace a koučink, budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. V případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. 

4. Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu sestávajícího z konzultací, video a pdf materiálů či obdobných služeb, se v případě nevyčerpání všech součástí (konzultací či individuálních lekcí apod.) z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti produktu nevrací; cena je stanovená za produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Pro možnost odstoupení ze strany zákazníka se uplatní ust. VI.2 těchto podmínek. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení produktů a služeb Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), či v případě úhrady ceny kurzu, členství či klubu vyloučí z možnosti zakoupení kurzu další zákazníky pro limitovaný počet míst z důvodu osobní podpory, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele, je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.vyzivovypruvodce.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů a služeb s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

 

VII. Reklamační podmínky pro nákup služeb

1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na emailovou adresu: pavkatomaskova@gmail.com

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky. Poskytovatelka nenese za výsledky zákazníků odbornou či právní odpovědnost. Zákazník bere na vědomí, že pokud v průběhu čerpání služeb Poskytovatelky zjistí, že je doporučena konzultace s lékařem či jiným odborníkem ve zdravotnictví, bude brát toto doporučení vážně.  

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.  

3. Poskytovatelka využívá pro účely svých služeb dostupné materiály z oboru výživy a dalších souvisejících oblastí jiných poskytovatelů, kde to umožňují autorská práva pro takové užití. Informace v produktech poskytovatelky nenahrazují v žádném případě odborný lékařský posudek.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

6. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

7. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 10. 2022, kdy byly zveřejněny na stránkách www.vyzivovyporadce.cz.  

Ing. Pavla Tomášková